DU AE

1. Ce este DUAE?

DUAE (Document Unic de Achiziții European) reprezintă o declarație pe proprie răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare specificate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare

2. Este obligatorie prezentarea DUAE?

Formularul standard este aprobat conform Ordinului Nr. 177 din 09.10.2018 și este obligatoriu pentru utilizare atât de către autoritățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice.

3. Care este scopul DUAE?

Scopul utilizării DUAE este facilitarea participării operatorilor economici la procedurile de achiziții publice.  

4. Este necesară completarea unui DUAE pentru fiecare procedură de achiziții?

AC atașează la fiecare procedură formularul DUAE cu datele și cerințele pentru procedura respectivă. Iar OE este obligat să completeze formularul atașat de către AC, nu oricare alt formular.

5. Cum funcționează DUAE?

AC completează capitolele din DUAE dedicate AC, setează criteriile de selecție și atașează formularul completat la documentele procedurii de achiziție. OE completează datele despre companie și reprezentanți și răspunde la solicitările AC referitor la criteriile de excludere și selecție.